AMFORI – BSCI

Nohro tager ansvar for at vores vare er produceret under ordentlige forhold.

Derfor blev vi i 2016 medlem af FTA/BSCI.

Da nogle af vores produkter bliver produceret på fabrikker i lande, der har en meget anderledes arbejdskultur end den danske. Ønsker vi at gøre vores for at de ansatte på disse fabrikker har ordentlige og rimelige arbejdsforhold, der som minimum opfylder landets mindste krav samt gældende internationale regler.

Business Social Compliance Initiative (BSCI)

Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en sammenslutning af virksomheder, der arbejder for overholdelse af menneskerettighederne og fundamentale arbejdstagerrettigheder, i daglig tale CSR (Corporate social responsibility). Deres primære mål er at forbedre arbejdsforholdene i den globale forsyningskæde verden over.

Læs mere om BSCI på www.bsci-intl.org

Nohro er medlem af denne organisation, da vi ønsker at udvise social ansvarlighed ved at arbejde strategisk med ansvarlig leverandørstyring.

Code of Conduct

BSCI’s Code of Conduct (COC) er et regelsæt, som vores fabrikker skal opfylde. Det skal sikre, at arbejdere ikke udnyttes, og at man med god samvittighed kan købe fx Nohro’s produkter, da de er fremstillet under ordentlige forhold.

Læs BSCI’s Code Of Conduct

BSCI’s og Nohro’s Code of Coduct, er et adfærdskodeks til leverandører. Den indeholder følgende betingelser til leverandører fra tredje verdens lande:

Love og regler

Al national lovgivning, ILO og FN-konventioner skal følges.

Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger

Skal være til stede, omend i en revideret form i lande, hvor disse rettigheder er begrænset ved lov.

Forbud mod diskrimination

Pga. køn, religion, race, kaste, handicap, alder, nationalitet, etnisk oprindelse, politisk holdning eller seksuel orientering.

Kompensation

Løn og overtidsbetaling skal minimum overholde den lovmæssige minimumsløn eller branchestandarder. Der må ikke foretages fradrag i lønnen på grund af forskellige ordensbøder.

Arbejdstid

Alt overarbejde skal være frivilligt og betales med de lovmæssige satser. Den maksimale arbejdstid på en uge skal overholde nationale love om må aldrig overskride 48 timer. Dertil kommer overtid som maksimalt må være 12 timer pr. uge. Der skal være en ugentlig fridag efter seks dages sammenhængende arbejde.

Sikkerhed

Arbejdspladsen skal være sikker og have et godt arbejdsmiljø. Krænkelse af basale menneskerettigheder, er forbudt.

Børnearbejde

Forbud mod børnearbejde, som dette er defineret af ILO og FNs konventioner og/eller af national lovgivning. Udnyttelse af børn eller arbejdsforhold, der er farlige for børns helbred, er forbudt.

Tvangsarbejde

Forbud mod enhver form for tvangsarbejde herunder forbud mod at tilbageholde arbejdernes pas eller legitimationspapirer. Arbejderne skal derudover frit kunne forlade arbejdspladsen.  Forholdene på sovesale må ikke krænke basale menneskerettigheder.

Miljø og sikkerhed

Affaldshåndtering, håndtering og bortskaffelse af kemikalier og andre farlige stoffer, udledning og spildevandshåndtering skal som minimum overholde national lovgivning og der skal udvises respekt for miljøet

Politikker

Der skal være politikker omkring underleverandører og deres sociale ansvarlighed, ret til kontrol, bestikkelse og anti-korruption.

….. ting som for os i den vestlige verden er en selvfølge.

Det er det dog langt fra i alle lande, og vi vil gerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe disse mennesker til en bedre hverdag.